Welcome to our website!
e-mail: andy62000572@yahoo.com.hk
Tel: 62000572
computer service

電腦維修站式電腦維修支援服務

本公司為一間擁有正式香港商業註冊之電腦公司,專門承接各中小企業及個人電腦維修支援服務,以達至節省成本和提高效率,為確保各顧客能接受到可靠之服務質素。
本公司維修人員均持有各項專業証書以附合不同環境需要,保証得到120%的服務質素。

 免費檢查

上門100元

一網電腦科技提供度身訂造之技術支援服務包括 :

        *電腦硬件和軟件健康檢查服務

        *電腦硬件及軟件維護服務

        *系統升級服務

        *數據遷移, 系統搬遷服務

        *電腦網絡工程, 咨詢, 舖設及維護

        *全日24小時候命支援服務

        *電腦硬件及軟件採購服務

        *電話技術支援服務

                       * 服務至上  , 以客為尊 *